Žudynių organizatoriai ir vykdytojai

Beveik visuose šaltiniuose nurodoma, jog visam žydų atskyrimo, apribojimo getuose ir žudynių procesui vadovavo vokiečių paskirtas Utenos komendantas Gisas (tikriausiai, originali forma Hiss ar Giss). Kol kas nepavyko aptikti šaltinių, kurie aiškiai įvardintų šio asmens tapatybę, iš kur jis atsirado ir kieno sprendimu užėmė šias pareigas.

Žydų administravimui buvo pasitelkti lietuviai, jie, kartu su vokiečiais, ir žudė Rašės miške.

1944 m. ypatingosios komisijos aktas

L.Bekeris įvardina (remdamasis 1944 m. komisijos aktu) šiuos asmenis, prisidėjusius prie žydų žudymo Utenoje:

 1. Feliksas Vidžiūnas, Prano
 2. Stasys Lipinskas, Zigmundo
 3. Antanas Puodžiukas
 4. Povilas Kovaliūnas
 5. Bronius Ulba
 6. Povilas Krauliūnas
 7. Pavel Krapkin
 8. Stasys Bilevičius
 9. Kazys Grigaliūnas

1960 m. A.Mitalo ir V.Jonaičio istorinė apybraiža

Nesant validžių istorikų darbų tuštumą užpildo kritiškai vertintini autoriai. Pavyzdžiui, prie tokių reikia priskirti visus sovietiniuose „oficiozuose“ pasirodžiusius tekstus, kurių tiek autoriai, tiek šaltiniai vertinti itin kritiškai. O sovietinio režimo aplinka natūraliai paaiškina, kodėl pagrindiniais kaltaisiais yra siūloma pripažinti tuo metu už Lietuvos laisvę kovojusius partizanus.

Alfonsas Patalauskas, 1941 m.
Alfonsas Patalauskas, 1960 m. „Lenino keliu“ iliustracija
Jonas Grigaliūnas, 1960 m. „Lenino keliu“
Jonas Grigaliūnas, 1960 m. „Lenino keliu“ iliustracija

1960 m. Utenos rajono laikraštyje „Leninio keliu“ spausdintoje A.Mitalo ir V.Jonaičios apybraižoje nurodyti šie asmenys, dalyvavę žudynėse:

 1. Alfonsas Patalauskas, 30 m.
 2. Juozas Lisauskas iš Nemeikščių
 3. Jonas Graužinis
 4. Antanas Graužinis
 5. Juozas Straižys iš Nemeikščių
 6. Juozas Ažubalis
 7. Antanas Audickas
 8. Antanas Varnas
 9. Povilas Žvironas
 10. Jonas Mikulėnas iš Sudeikių
 11. Leonas Urvilis
 12. Povilas Giriūnas
 13. Rameika (partizanų vadovas)
 14. Norbutas
 15. Baltuška (kalėjimo vadas)
 16. Petrauskas

  Petrauskas
  Povilas Petrauskas, 1960 m. „Lenino keliu“ iliustracija
 17. Juodėnas (geto komendatas)
 18. Dziukas (Utenos miesto komendantas)
 19. Jonas Maželis (elektrikas)
 20. Jonas Kalinskas
 21. Mykolas Oželis (?Aželis)
 22. Antanas Žilėnas
 23. Pranas Šruckus
 24. Savickas
 25. Legus

Lietuvos žydų Izraelyje asociacijos sąrašas

Prieš keletą metų LŽIA savo interneto svetainėje skelbė prie Holokausto prisidėjusių asmenų sąrašą:

http://www.lithuanianjews.org.il/HTMLs/article_list4.aspx?C2014=14336&BSP=14430&BSS59=14336

Tačiau dabar ši informacija nėra pasiekiama, archive.org yra išlikusi tokia sąrašo kopija:

 • Adomavičius Kazys
 • Bagdonavičius Erslovas
 • Balčiūnas Petras
 • Barstinskas Juozas
 • Biebertas Albinas
 • Bražėnas Jurgis
 • Čiukšys Bronius
 • Danilevičius Antanas
 • Dubinskas Jonas
 • Greblikas Vladas
 • Gricius Stasys
 • Grigaliūnas Vincas
 • Gudauskas Kazys
 • Januškevičius Aleksas
 • Jurgelevičius Henrikas
 • Jurgelevičius Leonas
 • Jurgelevičius Zenonas
 • Kalendra Stasys
 • Kazlauskas Petras
 • Kiaušas Jonas
 • Klimas Balys
 • Kriščiūnas Jonas
 • Lauckas Pranas
 • Lekavičius Matas
 • Lepinaitis Vladas
 • Lukšys Domas
 • Lydeika Kazys
 • Medzevičius Kazys
 • Mikusauskas Stepas
 • Mintautas Fabijonas
 • Okas Jurgis
 • Pačkauskas Zigmas
 • Paliušis Henrikas
 • Paplauskas Leonas
 • Patalauskas Alfonsas (minimas „Lenino keliu“ tekste)
 • Petrila Antanas
 • Pliskauskas Leonas
 • Pupelis Ipolitas
 • Samaturovas Leonidas
 • Samulionis Vincas
 • Ščėsna Mykolas
 • Ščiukauskas Jonas
 • Seveikis Antanas
 • Šimukonis Bronius
 • Šimukonis Feliksas
 • Sirocenko Vacys
 • Širvinskas Stasys
 • Slefendrofas Jurgis
 • Slucka Antanas
 • Stankaitis Juozas
 • Starkus Antanas
 • Strolia Bronius
 • Sulinskas Vincas
 • Taparauskas Pranas
 • Tikinis Vincas
 • Unekas Juozas
 • Usevičius
 • Vaitonis Stasys
 • Vakrikas Vytautas
 • Varnackas Vincas
 • Sasaitis Jurgis
 • Vasiljevas Vitaljus